GEOSTUD – Studii geotehnice și de mediu - Teste și analize de laborator - Expertize și certificări geotehnice

GEOSTUD – Studii geotehnice și de mediu - Teste și analize de laborator - Expertize și certificări geotehnice

actualizat la
09.07.2024
vizualizări
4508
1 voturi
status
actualizat

GEOSTUD activează de peste 23 de ani în domeniul geotehnicii și ocupă o poziție de top în rândul companiilor ce oferă servicii pe segmentele studii de specialitate pentru protecția mediului, consultanță de mediu și inginerie geotehnică.

Printre preocupările majore ale companiei se numără menținerea unui nivel tehnic ridicat de investigare și raportare în domeniile de protecția mediului și geotehnică, precum și implicarea în marile programe Europene, ce se derulează în România.

Compania este specializată în elaborarea de studii geotehnice, expertize tehnice, proiectare, rapoarte de mediu, studii de impact asupra mediului, analize și încercări de laborator.

geostud pag prezentare

Echipa este formată din membri cu simț de răspundere, iar fiecare angajat este pregătit corespunzător pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor.

Din cadrul echipei fac parte:

 • doctori ingineri, ingineri geologi, tehnicieni, verificatori Af, experți tehnici, ingineri C.F.D.P. (căi ferate, drumuri și poduri), verificatori de proiecte, tehnicieni, ingineri de protecția mediului, evaluatori de mediu autorizați, experți pe componente de biodiversitate, biologi, chimiști, ingineri silvici, ecologi, etc.

SOLUȚII PENTRU CONSTRUCȚII DURABILE ÎN ARMONIE CU NATURA

GEOSTUD a participat la congrese și conferințe naționale și internaționale cu susținerea de lucrări științifice și deține 3 laboratorare: Laborator de analize și încercări în construcții - Profil Geosintetic și Laborator de mediu.

Acestea sunt dotate cu aparatură performantă și pregătite mereu pentru a efectua o gamă diversificată de analize, astfel încât clientul să beneficieze de studii și rapoarte de specialitate la standarde înalte de calitate.

Toate laboratoarele sunt autorizate ISC, AFER și acreditate RENAR.

Compania întrunește numeroase activități și vine în ajutorul clienților cu următoarele tipuri de servicii:

 • proiectare și consultanță tehnică;
 • elaborare studii geotehnice;
 • expertize tehnice (Af, A1, A4, A5, A6, A7, A9, B2, B3);
 • verificări proiecte;
 • servicii de monitorizare geotehnică;
 • asistență tehnică a execuției lucrărilor;
 • testări și analize tehnice;
 • încercări de laborator;
 • elaborare studii privind impactul asupra mediului;
 • studii de evaluare adecvată;
 • monitorizare factori de mediu;
 • monitorizare componente de biodiversitate;
 • elaborare de programe şi strategii de mediu;
 • prospecțiuni resurse naturale;
 • elaborare studii de schimbări climatice pentru proiecte, planuri și programe;
 • modelări privind emisiile GES (gaze cu efecte de seră) generate prin implementarea proiectelor;
 • studii privind caracterul DNSH (Do No Significant Harm) al proiectelor/planurilor;
 • studii de cercetare – dezvoltare în domeniile geotehnică şi de protecția mediului;
 • Alte studii solicitate de către autoritățile competente;

GEOSTUD este membră a două societăţi profesionale (ARACO, Societatea de Salubritate), a trei societăţi ştiinţifice (Societatea Română de Geotehnică şi Fundaţii; Comisia Naţională Comportare în Situ a Construcţiilor; Societatea Română de Geosintetice) şi a două societăţi internaţionale – Societatea Internaţională de Geosintetice şi Fundaţii; Societatea Internaţională de Geosintetice.

În decursul anilor de activitate, GEOSTUD a avut onoarea de a colabora cu branduri renumite, printre care: ASTALDI, AKTOR, DELTA A.C.M., ECO GEODRUM, IRIDEX GROUP, COMSA EMTE, STRABAG, TENSAR, MAGENTA, CFR și multe altele.

Galerie fotografii GEOSTUD – Studii geotehnice și de mediu - Teste și analize de laborator - Expertize și certificări geotehnice

STUDII GEOTEHNICE:

Elaborare studii geotehnice:

 • Studii geotehnice pentru proiecte de construcții civile și industriale, drumuri, poduri, căi ferate, aeroporturi, parcuri eoliene, canale navigabile, tuneluri, construcții hidrotehnice, stabilitatea masivelor de pământ;
 • Studii hidrogeologice;
 • Studii geofizice;
 • Studii geologice;
 • Studii seismice;
 • Studii privind controlul calității execuției lucrărilor în șantier;

Activități de teren, analize și încercări de laborator:

 • Foraje geotehnice cu prelevare de probe tulburate și netulburate clasa A;
 • Execuții de SPT;
 • Puțuri de monitorizare a apelor subterane;
 • Alte investigații de teren (PDG/DPH, PDSG/DPSH, CPT, CPTu, ERI, MASW, teste dilatometrice, teste presiometrice, piezometrice, înclinometrice, electrometrice etc);
 • Teste pe roci (toate tipurile de pământuri);

STUDII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Elaborare documentații de mediu:

 • Obținere și revizuiri de avize și autorizații de mediu;
 • Raport privind impactul asupra mediului (RIM);
 • Studii de evaluare adecvată (SEA);
 • Raport de mediu;
 • Raport de amplasament;
 • Plan de management de mediu;
 • Bilanţ de mediu;
 • Elaborare de programe şi strategii de mediu;
 • Studii privind soluții biologice și ecologice pentru mediu;

Rapoarte de monitorizare mediu:

 • Raport de monitorizare a factorilor de mediu - cuprinse activitățile: prelevare probe de apă, aer și sol; efectuare analize apă, sol, aer și măsurări ale nivelului de zgomot; prelucrarea și interpretarea rezultatelor obținute; recomandări pentru prevenirea sau minimizarea efectelor diverselor acțiuni cu potențial impact asupra mediului);
 • Raport de monitorizare a biodiversității – cuprinde serviciile: inventarierea florei şi faunei în zona unde urmează a fi executate lucrări (grupele de lucru monitorizate fiind: habitate, nevertebrate, ihtiofauna, herpetofauna, avifauna, mamifere, chiroptere); identificarea habitatelor şi speciilor de faună posibil afectate de execuția lucrărilor; evaluarea impactului generat în diferitele faze de execuție ale unui proiect asupra mediului; propunerea de măsuri pentru reducerea sau eliminarea impactului produs; verificarea eficienţei măsurilor propuse, atât în timpul execuţiei lucrărilor cât şi după finalizarea acestora (în perioada de garanție);

Consultanță de mediu:

 • Studii de dispersie: hărți de dispersie a poluanților; hărți de distribuție a speciilor de interes conservativ; hărți de zgomot; planuri de acțiune (aer, zgomot, apă, sol); hărți de hazard privind factorii de mediu;
 • Consultanță și servicii pentru activitatea de decontaminare (analiza sau întocmirea documentației proiectului de decontaminare; întocmirea planurilor de prelevare și a caietului de sarcini, inclusiv graficele de execuție; prelevarea de probe; transportul probelor; consultanță și asistență tehnică în șantier pentru monitorizarea conformității lucrărilor de decontaminare cu cerințele proiectului; întocmirea de rapoarte și procese verbale specifice activității de decontaminare; întocmirea de planuri și măsuri de remediere în cazul în care sunt necesare; menținerea relației cu autoritățile competente pe tot parcursul desfășurării proiectului);

ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI DE LABORATOR

Laborator de Analize și Încercări în Construcții:

 • Profil GTF – Geotehnică și teren de fundare;
 • Profil MBM – Materiale pentru betoane și mortare;
 • Profil ANCFD – Agregate naturale pentru lucrări de cale ferată și drumuri;
 • Profil MD – Materiale pentru drumuri;
 • Profil D – Drumuri;
 • Profil AchA – Analize chimice de apă;
 • Profil ACS – Analize chimice de sol;

Laborator de Mediu:

 • Determinări fizico-chimice pe probe de apă subterană, apă de suprafață și apă uzată;
 • Stabilirea gradului de agresivitate al mediului înconjurător (al solurilor naturale și apelor subterane) față de betoane și betoane armate;
 • Determinarea conținutului de carbonați;
 • Determinarea imisiilor din atmosferă;
 • Determinarea conținutului de compuși organici volatili (COV);
 • Determinarea concentrației gazelor de ardere;
 • Măsurarea nivelului de zgomot la exterior și interior;
 • Determinări fizico – chimice pe probe de sol;

Laborator Central de Geosintetice:

 • TESTE DE CONFORMITATE pentru determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor geosintetice și compararea rezultatelor cu fișele tehnice elaborate de producător;
 • TESTE DE PERFORMANȚĂ pentru încercarea materialelor geosintetice la condițiile viitoarei lucrări;
 • ÎNCERCĂRI pentru dezvoltarea produselor noi;

PROIECTARE ȘI EXPERTIZARE

Proiectare geotehnică:

 • Proiectare soluții de îmbunătățire a terenului de fundare;
 • Proiectare incinte excavate;
 • Proiectare fundații directe (fundații izolate, tălpi de fundare, radiere);
 • Proiectare fundații de adâncime;
 • Proiectare sisteme de epuizment;
 • Proiectare ziduri de sprijin și soluții de stabilizare pante;
 • Proiectare sisteme de drenare a apei din teren;
 • Monitorizare geotehnică;

Expertize tehnice:

 • Expertize tehnice pentru rezistență mecanică și stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare și a interacțiunii cu structurile îngropate (Af);
 • Expertize tehnice pentru rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structură de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcții (A1);
 • Expertize tehnice pentru rezistență mecanică și stabilitate pentru infrastructura transportului pe șine (A5);
 • Expertize tehnice pentru rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții de porturi, platforme portuare și marine (A6);
 • Expertize tehnice pentru rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții și amenajări hidrotehnice (A7);
 • Expertize tehnice pentru rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții și sisteme pentru îmbunătățiri funciare, amenajări funciare, amenajări de irigații, desecare și drenaj (A9);
 • Expertize tehnice pentru rezistență mecanică și stabilitate pentru infrastructura transportului rutier (A4);
 • Expertize tehnice pentru siguranța în exploatare pentru construcții aferente transportului rutier (B2);
 • Expertize tehnice pentru siguranța în exploatare pentru construcții aferente transportului pe șine (B3);

Asistență tehnică e execuției:

 • Consultanță de specialitate;
 • Controlul calității pentru executarea lucrărilor în conformitate cu cele prevăzute în caietul de sarcini și în legislația în vigoare;
 • Monitorizarea execuției lucrărilor;
 • Întocmirea caietelor de sarcini pentru: execuția lucrărilor; poligoane experimentale; recepții, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, etc;

SCHIMBĂRI CLIMATICE ȘI ECONOMIE CIRCULARĂ:

 • Elaborare studii de schimbări climatice pentru proiecte, planuri și programe;
 • Studii privind capacitatea de decarbonizare ce urmează să fie implementată în anumite proiecte;
 • Analize chimice ale conținutului de carbon pentru materii prime și materiale: cărbuni, petrol, deșeuri solide, minerale cu conținut scăzut de carbon (argilă și șist argilos), minerale cu conținut înalt de carbon (calcar, dolomit, calcar dolomitic), clincher/ ciment, var, sodă calcinată, minereuri de fier utilizate în industria siderurgică;
 • Modelări privind emisiile GES (gaze cu efecte de seră) generate prin implementarea proiectelor;
 • Elaborare studii și analize de laborator privind potențialul și soluțiile optime de reutilizare a produselor în contextul economiei circulare;
 • Studii privind transportul multimodal în vederea asigurării unei mobilități integrată, sustenabilă și eficientă;
 • Studii privind caracterul DNSH (Do No Significant Harm) al proiectelor/ planurilor;
 • Elaborare studii privind soluțiile de digitalizare și dezvoltare de tip SMART a proiectelor;
 • Alte studii de specialitate privind schimbările climatice și economie circulară;

PROSPECȚIUNI RESURSE NATURALE – EXPLORARE ȘI EXPLOATARE:

  * GEOSTUD oferă servicii și soluții integrate pentru explorarea și exploatarea de resurse de hidrocarburi, gaze naturale, geotermale, ape minerale, metalifere și nematalifere

 • Documentare pe baza articolelor științifice, hărților și altor informații disponibile cu privire la potențialul de exploatare în diferite regiuni;
 • Planificarea și obținerea autorizațiilor și a permiselor pentru prospectiune, explorare, dezvoltare sau exploatare (depunerea întregii documentații tehnice și obținerea avizelor de la autoritățile competente);
 • Reprezentarea Clientului în fața autoritățilot și altor factori implicați și participarea la ședințe de lucru sau de susținere a proiectului de lucru;
 • Activități de investigare prin foraje, măsurători seismice, geoelectrice, magnetometrice, gravimetrice, magneto-telurice, geochimice și determinări mineralogice;
 • Elaborarea de proiecte specifice și obținerea autorizațiilor aferente;
 • Prelucrarea și interpretarea datelor achiziționate în teren;
 • Elaborarea de studii și rapoarte specifice activității de prospectare a resurselor;
 • Servicii de ecologizare, proiectare și închidere a operațiunilor de explorare/exploatare;

Contact GEOSTUD SRL

 • Telefon: 0212 202 266
  Fax: 0212 202 267
 • Adresa email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
 • Adrese:

  Strada Sângerului, nr. 11, Sector 1, București

  Intrarea Guliver 5A, Sector 6, București

  E-mail: 

  FACEBOOK: Geostud

  Program: Luni – Vineri: 8.00-16.30

 • Adresa WEB: http://geostud.ro/
1 Voturi

Ai colaborat cu această firmă?

Dacă ai lucrat sau cunoşti GEOSTUD SRL, ai posibilitatea să oferi un vot/rating. Îți mulțumim.

ACORDĂ UN RATING:

slab mediu acceptabil bun excelent

Alţii au fost interesaţi şi de:

CONSTRUCTING PROJECTS - Dirigenție șantier - RTE - Management proiecte
23.08.2016
8329 vizualizari

CONSTRUCTING PROJECTS - Dirigenție șantier - RTE - Management proiecte

Firma CONSTRUCTING PROJECTS a fost înființată în anul 2006 și este specializată în activităti de management proiecte pentru investiții, oferind servicii profesionale de construcții, dirigenție șantier, RTE, audit calitate și mediu, management în cons...
EURO QUALITY TEST - Agremente și expertize în construcții, prefabricate din beton și construcții civile
11.08.2023
28669 vizualizari

EURO QUALITY TEST - Agremente și expertize în construcții, prefabricate din beton și construcții civile

EURO QUALITY TEST activează în domeniul ingineriei și prestează activități de inginerie și servicii de consultanță tehnică în construcții, efectuând agremente și expertize în construcții, construcții civile, producție de  prefabricate din beton și mu...
TOPOSTYLE - Servicii de proiectare, topografice și cadastrale
12.06.2018
7189 vizualizari

TOPOSTYLE - Servicii de proiectare, topografice și cadastrale

TOPOSTYLE SRL activează în domeniul lucrărilor topo-geodezice și cadastrale, deținând autorizația ANCPI. Firma asigură lucrări și măsurătorilor topografice, întăbulări și cadastru, realizate cu echipamente de ultimă geneație. Cu ajutorul echipei cu v...